Cilji projekta Kulnote:

1. omogočiti zaposlovanje pripadnikov ranljivih skupin: zaposliti vodjo/koordinatorja projektnih aktivnosti; 

2. usposobiti pripadnike ranljivih skupin na področju poustvarjanja vokalne ljudske glasbe za krepitev kulturnih kompetenc v nevladnih organizacijah manjšinskih skupnosti – usposabljanje kadra za izvajanje dejavnosti: 45 delavnic, ki jih bomo izvedli s pomočjo zunanjih izvajalcev, ki prihajajo iz Slovenije in BiH in skozi katere bomo usposobili 20 udeležencev/-nk;

3. usposobiti udeležence/-ke na področju ročnih spretnosti za večjo socialno aktivacijo in opolnomočenje žensk iz ranljivih skupin (krojenje, šivanje, keranje, zmijanski vez, oblikovanje modne linije): 45 delavnic, ki jih bomo izvedli s pomočjo zunanjih izvajalcev, ki prihajajo iz Slovenije in BiH in skozi katere bomo usposobili 20 udeležencev/-nk;

4. usposobiti mlade iz ranljivih skupin na področju avdio-video produkcije za večjo konkurenčnost na trgu dela: 45 delavnic (predpriprava, priprava, snemanje, post produkcija videa in zvoka …), ki jih bomo izvedli s pomočjo zunanjih izvajalcev in skozi katere bomo usposobili 15 pripadnikov/-ic ranljivih skupin;

5. usposobiti pripadnike ranljivih skupin na področju zaposlovanja, podjetništva in fundraisinga v kulturi, krepiti zaposljivost pripadnikov ranljivih skupin in preprečevati zdrs v socialno izključenost: 10 delavnic (trženje kulturnih produktov, zaposlovanja v kulturi, samozaposlitve in ostalih možnosti za pridobivanje dohodka iz kulture…), ki jih bomo izvedli s pomočjo partnerja;

6. promocija in informiranje lokalne ter širše javnosti o pomenu operacije za medkulturno sodelovanje/inkluzijo manjšinskih skupnosti ter njihovo povezanost z večinsko kulturo: organizacija promocijskih in zaključnih dogodkov v Velenju in Trbovljah.

Širši cilj: poslanstvo našega društva je ohranjanje in razvijanje bošnjaške kulture pri bošnjaški skupnosti v Velenju in promocija le-te navzven. Prepričani smo, da se kulturno izročilo in tradicija najbolje ohranjata skozi reinterpretacijo oz. iskanje novih oblik uporabe. Širše gledano bomo z operacijo izpolnjevali lastno poslanstvo, hkrati pa zasledovali praktične koristi in potrebe pripadnikov manjšinskih skupnosti. Naš širši cilj je iznajti metodologijo, po kateri se bo s socialno aktivacijo in krepitvijo zaposljivosti ranljivih skupin tradicija ohranjala skozi nove načine uporabe in na ta način ostajala živa in aktualna.